Publications

Quist, P. forthcoming: Påvirkning fra nyere indvandrersprog. In: Ebba Hjort  et al. (eds.): Dansk Sproghistorie (Danish language history). Det Danske  Sprog- og Litteraturselskab.

Quist, P. forthcoming: Skandinavisk i kontakt med indvandrersprog. In: P. Jarvad et al. (eds.): Sprog i Norden. Nordisk Sprogkoordination.

Quist, P. 2013: Et spillevende humaniora på to strenge (Two strands of vivacious humanities), Review of Thomas Wiben Jensen: “Kognition og Konstruktion”. In: NyS.

Quist, P. 2012: Stilistisk praksis. Unge og sprog i den  senmoderne storby. (Stylistic Practice. Youth and Language in the Late  Modern City). København: Museum Tusculanum.

Quist, P. 2012: Toril Opsahl: ”Egentlig alle kan  bidra!” – en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i  multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Ph.d.-disputas ved Universitetet i Oslo, 12.  februar 2010: Førsteopponent Pia Quist, Københavns Universitet ‘ Norsk  Lingvistisk Tidsskrift, s. 314-322.

Quist, P. 2011: Sproglig dannelse og dannelse gennem sprog. In: Dansk Noter, vol 2011, nr. 4, s. 41-43.

Gregersen, F.; J. Parrott & P. Quist (eds.) 2011: Language Variation – European Perspectives III. John Benjamins.

Quist, P. 2011: Hvad gør modersmålet prisværdigt? ‘  Sprogmuseet.dk.

Quist, P. 2010: Untying the Language, Body and Place Connection – Linguistic variation and social style in a Copenhagen community of practice. Peter Auer & Jürgen Erich Schmidt (eds.): Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. vol 1, Mouton de Gruyter, s. 632-648.

Quist, P. & B.A. Svendsen (Eds.) 2010: Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Clevedon: Multilingual Matters.

Quist, P. 2010: The Sociolinguistic Study of Youth and Multilingual Practices in Denmark: An Overview. In: Quist, Pia & Bente Ailin Svendsen (Eds.): Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Clevedon: Multilingual Matters. 6-11.

Quist, P & B.A. Svendsen 2010: New linguistic practices in multilingual urban Scandinavia: An introduction. In: Quist, Pia & Bente Ailin Svendsen (Eds.): Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Clevedon: Multilingual Matters. xiii-xxiii.

Quist, P , Langdahl, B. & Olsen, M 2010: Krydsfelt: Grundbog i dansk. København: Gyldendal.

Quist, P. 2009: Multietnolekt – del af stilistiske praksisser i storbyen. I NyS. Nydanske Studier og Almen  Kommunikationsteori , nr. 37, s. 10-33.

Frans Gregersen & Pia Quist 2009: Introduction: A  Norwegian Dane – a Danish Norwegian. I Marie Maegaard, Frans Gregersen, Pia  Quist & J. Normann Jørgensen (eds.): Language Attitudes, Standardization and  Language Change – Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the  occasion of his 60th birthday. Oslo: Novus. 1-20.

Marie Maegaard, Frans Gregersen, Pia Quist &  J. Normann Jørgensen (eds.) 2009: Language Attitudes, Standardization and Language  Change – Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of  his 60th birthday. Oslo: Novus

Marie Maegaard & Pia Quist 2009: Unge, sprog og  køn. I Henrik Hovmark, Iben Sletten & Asgerd Gudiksen (red.): I mund  og bog – 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5.  juni 2009.  Københavns Universitet. 205-218.

Quist, P. 2009: Sociolingvistik i bevægelse. I Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer, Iben Sletten (red.): Dialektforskning i 100 år. København: Nordisk Forskningsinstitut.

Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer, Iben Sletten (red.) 2009: Dialektforskning i 100 år. København: Nordisk Forskningsinstitut.

Quist, P. & J. Normann Jørgensen 2008: Unges Sprog. København: Hans Reitzels Forlag

Quist, P. 2008: Sociolinguistic approaches to multiethnolect: language variety and stylistic practice. International Journal of Bilingualism. Volume 12. Number 1&2. 43– 61

Quist, P. & J. Zander Hagen 2007: Sprogforløb i dansk. København: Gyldendal.

Quist, P. 2007: Multietnolekt og blinde vinkler. Kronik i Universitetsavisen nr. 7, d. 18 maj 2007

Quist, P. &  J. Normann Jørgensen 2007 : Crossing – negotiating social boundaries. In Peter Auer & Li Wei. (eds.): Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter. 371-389

Quist, P. & J. Normann Jørgensen 2007: Multilinguals in monolingual schools. In Peter Auer & Li Wei. (eds.): Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter. 155-173

Quist, P. & G. Gravengaard 2007: Dialekter i Cyberspace. I Nyt fra Sprognævnet. København: Dansk Sprognævn. 2-7

Quist, P. 2006: Sproglig variation i storbyen – tre senmoderne udfordringer. I Studier i Nordisk 2004-2005. Årsskrift for Selskab for Nordisk Filologi. 158-170

Quist, P. 2006: Multietnolekt da capo. I Sprogforum, Danmarks Pædagogiske Universitet. 55-59

Quist, P. 2006: Etnografi i sprogundervisningen – et blik på sproglig variation. I Sprogforum, Danmarks Pædagogiske Universitet. 31-38

Quist, P. 2006: Ph.d.-afhandling/PhD dissertation: Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. Nordisk Forskningsinstitut, afd. for dialektforskning. Københavns Universitet.

Quist, P. 2006: Hvad er problemet? Anmeldelse af John Aasted Halse: “”Fuck dig!” – Om børns og unges sprog over for hinanden og de voksne”. I Menighedernes Daginstitutioner. Medlemsblad for Menighedernes daginstitutioner. 23-26

Quist, P. & G. Gravengaard 2006: Dovne Danske Ører. Kronik i Berlingske Tidende, 11. december 2006.

Quist, P. 2006: Jævnt Globaliseret dansk. Kronik i Information, 3. marts 2006.

Quist, P. & M. Maegaard 2005: om etnografisk metode i udforskningen af sproglig variation som social praksis. I NyS 33. København: Multivers. 42-73

Quist, P. 2005: New speech varieties among immigrant youth in Copenhagen – a case study. I Volker Hinnenkamp & Katharina Meng (Hrsg.): Sprachgrenzen überspringen. Sprachliche Hybridität und polykulturelles Selbsverständnis. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 145-161

Quist, P. 2004: Crossing i storbyens heterogene skole. I Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red.): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed bind 37. Københavns Universitet. 99-116

Quist, P. 2004: Sprog og identitet i storbyens heterogene skole. I Helge Sandøy, Endre Brunstad, Jon Erik Hagen & Kari Tenfjord (red.): Den Flerspråklege Utfordringa. Oslo: Novus forlag. 99-113

Quist, P. 2004: Review/Anmeldelse: Britt Mæhlum, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland og Helge Sandøy: Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappalen Akademisk Forlag, 2003. I Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Årgang 22, 1, 2004. Oslo: Novus forlag. 126-130

Quist, P. 2003: Et flydende sprogsamfund? Sociolingvistikkens ‘sprogsamfund’ historisk og teoretisk. I Danske Talesprog. Bind 4, København: C.A. Reitzels Forlag 2003. 37-58.

Quist, P. & J. Møller 2003: Youth Language in Denmark. International Journal of the Sociology of      Language.159, 2003. Berlin: Mouton de Gryter. 45-55.

Quist, P. 2002: Sproglig habitus, symbolsk magt og standardisering. Pierre Bourdieus begreber anvendt på sociolingvistik. IDUN Vol. 15, 2002. Osaka University of Foreign Studies. Japan. 119-130

Quist, P. 2002: Nye danskere, nye dialekter. Modersmålsselskabet Årbog 2002. 101-106

Quist, P. & J. Normann Jørgensen 2002: Indfødte dansktalendes vurdering af unges andetsprogsdanske talesprog. Nydanske Studier. København: Dansklærerforeningen, 2002. 9-44

J. Normann Jørgensen & Quist, P. 2001: Native Speakers’ Judgements of Second Language Danish. Language Awareness. Vol 10:1, 2001. Storbritanien: Multilingual Matters. 41-56

Quist, P. 2001: Sociolingvistik i Danmark og Japan. En kursorisk oversigt og sammenligning, samt en tanke om national identitet og standardisering. IDUN. Vol. 14, 2001. Osaka University of Foreign Studies. Japan. 259-280.

Quist, P. 2000: Ny københavnsk ‘multietnolekt’. Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer. Danske Talesprog. Bind 1. Institut for Dansk Dialektforskning. København: C.A. Reitzels Forlag, 2000. 143-212.

Quist, P. 2000: Nydansk på Nørrebro. Mål og Mæle. Nr. 3. 7. årgang. November 2000. Elbro Tryk. 5-10.

Quist, P. 2000: Sproglig kreativitet i flersprogede ungdomsmiljøer. I Stenström, Anna-Brita, Kotsinas, Ulla-Britt & Drange, Eli-Marie (red.): Ungdommers språkmøter. Nord 2000: 26. København: Nordisk Ministerråd 2000. 157-168

Quist, P. 2000: Unge, identitet og sprog. Operationalisering af identitetsbegrebet i en empirisk undersøgelse. Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita & Drange, Eli-Marie (red.): Ungdom, språk og identitet. København: Nordisk Ministerråd 2000. 23-38

Quist, P. 2000: Flersprogethed og flersprogede udtryk. Daghøjskolen. 15. årgang. Juni, nummer 2, 2000. 29-32

Quist, P. 2000: Edas onde cirkel. Samvirke, marts 2000. FDB. s. 56-58

Quist, P. & M. Maegaard 1999: Sprogvalg, andetsprogstilegnelse og identitet. Undervisere for tosprogede elever. Nr. 1, februar 1999. 3-9

Quist, P. 1998: Ind i gruppen – ind i sproget. En undersøgelse af sammenhænge mellem identi­tet og andetsprogstilegnelse. Køgeserien bind K5, Københavnerstudier i tosprogethed, Danmarks Lærerhøjskole 1998

Quist, P. 1998: Andetsprogstilegnelse og identitet. Beskrivelse af forskelle i andetsprogsudvikling. Møller, Janus, Quist, Pia, Holmen, Anne og Jørgensen, J.N (red): Tosproget udvikling. Køgeserien bind K4. Københavnerstudier i tosprogethed. København: Danmarks Lærerhøjskole 1998. 71-94

Møller, Janus, Quist, Pia, Holmen, Anne og Jørgensen, J.N (red) 1998: Nordiske sprog som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed, bind 30. København: Danmarks Lærerhøjskole 1998

Møller, Janus, Quist, Pia, Holmen, Anne og Jørgensen, J.N (red) 1998: Tosproget udvikling. Køgeserien bind K4. Københavnerstudier i tosprogethed. København: Danmarks Lærerhøjskole 1998